இந்த அறிகுறிகள் இருக்கா அப்போ அது சிறுநீரக கற்கள் – Kidney Stone ஆக கூட இருக்கலாம்,,

Google news ல் தொடர இங்கே கிழிக் செய்யுங்கள்->-> click cursor icon with click here button free png

இந்த அறிகுறிகள் இருக்கா அப்போ அது சிறுநீரக கற்கள் - Kidney Stone ஆக கூட இருக்கலாம்

இந்த அறிகுறிகள் இருக்கா அப்போ அது சிறுநீரக கற்கள் – Kidney Stone ஆக கூட இருக்கலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button