டெங்கு பாதிப்பால் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கை குறையுமா

Google news ல் தொடர இங்கே கிழிக் செய்யுங்கள்->-> click cursor icon with click here button free png

டெங்கு பாதிப்பால் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கை குறையுமா டெங்கு காய்ச்சல் வந்தால் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இயற்கை முறைகள்

டெங்கு பாதிப்பால் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கை குறையுமா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button