தீக்காயங்கள் தீப்புண்கள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

Google news ல் தொடர இங்கே கிழிக் செய்யுங்கள்->-> click cursor icon with click here button free png

தீக்காயங்கள் தீப்புண்கள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

தீக்காயங்கள் தீப்புண்கள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button